Wpisy

Jedyny w swoim rodzaju prywatny zbiór hipologiczny. Prof. Witold Pruski tworzył go przez całe swoje życie. Na mocy testamentu przekazana została Bibliotece SGGW. Spadkobierca Witolda Pruskiego upoważnił Polską Cyfrową Bibliotekę Jeździecką do upamiętniania pracy i życia Profesora.

Fizyczne egzemplarze publikacji dostępne będą do wypożyczenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach ul. Ciszewskiego 81, 02-787 Warszawa.

W bliskiej współpracy z Panem Pawłem Jannaszem (prawny spadkobierca Pana Profesora), prowadzimy starania aby wszystkie dzieła znajdujące się w zbiorach Witolda Pruskiego były dostępne dla wszystkich przez ich zdigitalizowanie i udostępnienie w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej.

Wybrane publikacje:


Adres: Rynek 1, 42-600 Tarnowskie Góry
Strona: http://muzeumtg.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/muzeumtg

Muzeum w Tarnowskich Górach rozpoczęło swoją działalność w 1958 roku. Idea utworzenia miejskiego muzeum pojawiła się jednak dużo wcześniej. Jego zalążkiem miał być zbiór zabytkowych monet, przekazany tutejszemu magistratowi przez jednego z mieszkańców Tarnowskich Gór w 1886 roku. Trudno ustalić dalsze losy zaginionej kolekcji numizmatów: wiadomo, że w 1900 roku zbiór liczył 382 obiekty, a jego przejęciem zainteresowane było wrocławskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności.

Do koncepcji miejskiego muzeum powrócono w okresie międzywojennym. Z myślą o przyszłej instytucji zabezpieczono m.in. monety i dokumenty, wydobyte w 1927 roku z gałki wieży tarnogórskiego kościoła św. św. Piotra i Pawła. W kolejnej dekadzie, wraz z pojawieniem się planów turystycznego udostępnienia fragmentów tarnogórskich podziemi, rozpoczęto akcję gromadzenia zbiorów dla planowego muzeum. Fryderyk Antes, ówczesny burmistrz Tarnowskich Gór, wystąpił wtedy do władz państwowych o zgodę na utworzenie placówki. Starania te zostały jednak przerwane wybuchem drugiej wojny światowej.

Inicjatywę udało się sfinalizować dopiero w latach 50. minionego stulecia dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, a dokładnie założonego w 1954 roku Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej (obecnie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej). Pierwsze ekspozycje nowego muzeum otwarto we wrześniu 1958 roku w uratowanej kamienicy przy rynku, zwanej domem Sedlaczka. Z początkiem kolejnego roku muzeum stało się oddziałem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, natomiast od lipca było administrowane przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach. W 1990 roku Muzeum w Tarnowskich Górach przekształcono w samodzielną instytucję kultury, prowadzoną przez Gminę Tarnowskie Góry.

Publikacje:

Opracowania:

Wybrane eksponaty:


Adres: aleja “Solidarności” 62, 00-240 Warszawa
Strona: www.muzn.pl
Facebook: www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosci

Muzeum Niepodległości powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba nowej placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, gdzie poprzednio mieściło się Muzeum Lenina (1955-1989). Magazyny zbiorów, działy historyczne oraz biblioteka mieściły się w pawilonie w pobliżu Zamku Ujazdowskiego. Pawilon ten został odebrany Muzeum Niepodległości przez MKiS i przekazany na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Zabytków (w 1991 i 1993 r.). Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu C.W. oraz Muzeum Więzienia Pawiak. W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która obowiązuje nadal.

W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. W latach 1990-2008 placówka zorganizowała ponad 200 wystaw, które zwiedziło blisko 2 mln widzów. Muzeum Niepodległości prowadzi od początku urozmaiconą, intensywną działalność edukacyjną (lekcje muzealne, konkursy, seanse filmowe, spektakle teatralne, odczyty i sesje popularnonaukowe), artystyczno-kulturalną (koncerty, programy słowno-muzyczne), popularyzatorską (spotkania autorskie, promocje książek) i wydawniczą. Siedem wystaw zostało nagrodzonych lub wyróżnionych w dorocznych konkursach na „Muzealne wydarzenie roku”.

Od 1 stycznia 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, jej organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Galeria:


Adres: al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Strona: www.muzeumwp.pl
Facebook: www.facebook.com/MuzeumWP

Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski.

W chwili obecnej w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego znajduje się ponad 300 tys. eksponatów. Zbiory wciąż powiększają się o nowe zakupy oraz liczne dary. Zgromadzone eksponaty prezentowane są salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych.

Publikacje:

Galeria:


Adres: 05-660 Warka, ul. Pułaskiego 24
Strona: www.muzeumpulaski.pl
Facebook: www.facebook.com/muzeumpulaski/

Misją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki; zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa, w tym szczególnie budowanie postaw patriotycznych, budzenie poczucia więzi z innymi, z którymi wiąże nas wspólna historia.

Poznasz tam nie tylko losy słynnego Kazimierza, ale także innych wielkich Polaków, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Swoisty geniusz loci przyciąga tam gości z Polski i zagranicy każdego dnia.

Publikacje:

Opracowania:

Galeria:


Adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
Strona: www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
Facebook: www.facebook.com/muzeumokregowerzeszow/?fref=ts

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zostało powołane w 1935 roku jako Muzeum Regionalne przez grupę pasjonatów. Było instytucją społeczną i znajdowało się od 1940 roku w kamieniczce w Rynku.

Po 1945 roku instytucja funkcjonowała jako Muzeum Miasta Rzeszowa, a od 1951 roku pod nazwą Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Po drugiej wojnie światowej nastąpił rozwój miasta i jednocześnie naszej instytucji. W początku lat 50 – tych popijarski klasztor został przeznaczony na stałą siedzibę Muzeum, gdzie do dzisiaj działamy.

Historyczna siedziba z cennymi, barokowymi polichromiami w krużgankach parteru z pierwszej połowy XVIII wieku i unikatowym zespołem malowideł z końca XVII stulecia w refektarzu klasztornym i niegdysiejszej aptece nadaje specyficzną atmosferę.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, która gromadzi zbiory w zakresie: archeologii, etnografii, sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego oraz dokumentację dotyczącą życia politycznego, społecznego i gospodarczego miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

Wybrane eksponaty:

Adres: ul. Tadeusza Regera 6, 43-400 Cieszyn
Strona: www.muzeumcieszyn.pl/
Facebook: www.facebook.com/msc.muzeumslaskacieszynskiego

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie to jedno z najstarszych muzeów publicznych w Europie Środkowej i najstarsze muzeum publiczne w Polsce, założone przez ks. Leopolda Jana Szersznika w roku 1802.

Publikacje:

Opracowania:

Wybrane eksponaty:

Odlew rzeźby Józefa Piłsudskiego 1935 r, na podstawie modelu gipsowego Jana Raszki. Wykonane za zgodą Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Odlewy: https://hvh.cz/.
MC/S/04789 – Jan Raszka, „Piłsudski na koniu – projekt pomnika”, po 1935 r., gips, wys.: 42 cm, szer: 43 cm, głęb.: 14 cm
Na podstawie modelu gipsowego rzeźby Jana Raszki w 2001 roku został stworzony pomnik Marszałka Piłsudskiego na Placu Litewskim w Lublinie.
MC/S/06301 – Tadeusz Ajdukiewicz, „Koń”, koniec XIX w., olej, płótno, wys.: 83 cm, szer: 97 cm
Leon Kossak, “Spacer Konny“, 1856 r.
MC/S/04017 – Heinrich Gottfried Wilda, “Cesarz Franciszek Józef I na koniu“, 1900 r., akwarela na papierze
Juliusz Kossak, “Koń osiodłany stojący przy żłobie”, ok. 1855 r.
Leon Kossak, “Biwak nocny”, 1853 r.
MC/S/00206 – Heinrich Gottfried Wilda, “Pod zamkiem w Cieszynie”,
1905 r., akwarela na papierze, wys.: 25 cm, szer: 35 cm
MC/S/05731 – „Zdobywanie sztandaru na bitwie”, XIX w., Austria, litografia barwna na papierze, wys.: 20,5 cm, szer: 26 cm
MC/S/04998 – Albert Henry Payne, „Napoleon I und sein Führer. Napoleon III”, lata 80. XIX w., Lipsk, staloryt na papierze, wys.: 22 cm, szer: 28 cm,
MC/S/06250 – Karl Adolf Heinrich Hess, „Koń Napoleona”, 1809, Wiedeń, akwaforta na papierze, wys.: 34 cm, szer: 45 cm,
MC/S/06251 – “Szkielet konia”, XIX w., miedzioryt na papierze, wys.: 32 cm, szer: 40 cm.
MC/S/03394 – Anton Zampis, “Arcyksiążę Albrecht Fryderyk Rudolf na koniu w czasie manewrów“, 1878 r., litografia na papierze, wys.: 81 cm, szer: 62 cm,
MC/S/01999 – “Siodło damskie“, XVIII w., skóra, płótno, metal, wys.: 52 cm, szer: 56 cm
Jan Raszka, “Model posągu konnego arcyksięcia Eugeniusza Habsburga”, 1898

Wszystkie zdjęcia opublikowano dzięki uprzejmości Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Adres: ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska
Strona: www.muzeumbiala.pl
Facebook: https://www.facebook.com/muzeumbiala/

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Fot. R. Staniszewski.

Siedziba Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej od 1983 r. mieści się w obiektach będących częścią zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Całość założenia powstająca przez ponad sto lat (1622-1736) składała się z pałacu (rozebranego jako ruina w 1883 r.), kaplicy pałacowej z 1628 r., trzech oficyn ujmujących jeden z największych dziedzińców pałacowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wieży, bramy wjazdowej oraz otaczających cały zespół ziemnych obwarowań obronnych systemu staroholenderskiego.

Budynek główny Muzeum stanowi XVIII-wieczna wieża i brama wjazdowa wraz z ćwierćkolistym tunelowym łącznikiem zwanym „szyją”, w których obecnie mieszczą się ekspozycje stałe poświęcone zagadnieniom związanym z archeologią, historią miasta i rodu bialskich Radziwiłłów, kulturą ludową Południowego Podlasia oraz wystawy trzech sztandarowych kolekcji bialskiego Muzeum: „Konie, jeźdźcy i zaprzęgi” – malarstwo XIX i pocz. XX w. podejmujące temat konia, „Ikona Święta Tajemnica” oraz „Ogrody. Twórczość Bazylego Albiczuka”.

Wybrane eksponaty:

Adres: pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
Strona: http://muzeum.bytom.pl/
Cyfrowe zbiory: https://muzeum.bytom.pl/?page_id=740
Facebook: www.facebook.com/pages/Muzeum-Górnośląskie-w-Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zostało założone w 1910, zatem od ponad stu lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz dzieła sztuki.

Zbiory poszczególnych działów należą do najliczniejszych nie tylko na Śląsku, ale i w kraju.

Siedziba Muzeum mieści się w modernistycznym gmachu przy pl. Jana III Sobieskiego 2  i  przy ul. Wojciecha Korfantego 34 w dawnej siedzibie starostwa powiatowego w  eklektycznym budynku z końca XIX wieku.

Interdyscyplinarny charakter zbiorów i bardzo ciekawe kolekcje wyróżniają  placówkę na muzealnej mapie Polski.

Wybrane eksponaty:

Adres: 4435 Old Frankfort Pike, Lexington, KY 40510 USA
Strona: https://www.headley-whitney.org/
Cyfrowe zbiory: https://www.headley-whitney.org/collections
Facebook: https://www.facebook.com/headleywhitney

Muzeum Sztuki Headley-Whitney zostało założone w 1968 roku przez projektanta biżuterii George’a Headleya i jego żonę Barbarę Whitney.

George W. Headley III (1908-1985) urodził się w Lynchburgu w Wirginii w 1908 roku w zamożnej rodzinie. Od najmłodszych lat był uzdolniony artystycznie. Headley studiował sztukę w Art Student’s League w Nowym Jorku i l’Ecole des Beaux-Arts w Paryżu. Później pracował jako projektant z nowojorskim jubilerem Paulem Flato w latach 30. XX wieku. W latach czterdziestych Headley otworzył swój własny butik z biżuterią w Kalifornijskim hotelu Bel-Air. Jego księgi rachunkowe pokazują, że projektował dla wielu hollywoodzkich elit i ich żon, w tym Douglasa Fairbanksa, Gary’ego Coopera, braci Marx, Vincenta Minelli, Judy Garland, Joan Crawford i Fanny Brice.

Po prawie dziesięciu latach sukcesów na Zachodnim Wybrzeżu, Headley wrócił na swoją rodzinną farmę La Belle w Lexington i kontynuował karierę projektując biżuterię i bibeloty. Bibelots (wymawiane „bib-loh”) to francuski termin oznaczający mały, ozdobny, dekoracyjny przedmiot.

W 1960 Headley poślubił Barbarę Whitney Henry Peck (zm. 1982), siostrę znanego rasowego jeźdźca Corneliusa Vanderbilta Whitneya (1899-1992) i córkę rzeźbiarki Gertrude Vanderbilt Whitney (zm. 1942), założycielki nowojorskiego Whitney Museum of American Art.

W 1968 roku Headley otworzył swoje charakterystyczny muzeum na malowniczym terenie La Belle Farm.

Kompleks muzealny został ukończony w latach 70. XX wieku. Główny budynek został rozbudowany w 2009 roku w celu zwiększenia powierzchni ekspozycyjnej.

Muzeum organizuje liczne wystawy światowej klasy artystów. Niedawno gościł Andre Patera, wybitnego Wizjonera Sztuki Polskiej Cyfrowej Biblioteki Jeździeckiej

Publikacje:

Galeria: