Opublikowano w celach edukacyjnych za zgodą prawnego spadkobiercy Pana Lesława Kukawskiego, Pani Krystyny Kukawskiej oraz za zgodą wydawcy magazynu ‘Konie i Rumaki’, Pana Jacka Świgonia.

We fragmentach cytowanych przez Lesława Kukawskiego cykli „Z dziejów polskiego jeździectwa” oraz „Słownik jeździecki i hodowlany”, zachowana została oryginalna pisownia.


Stanisław Haman

Pierwszym redaktorem „Wiadomości Wyścigowych” w roku 1926 był Mieczysław Radwan. Od następnego roku – 1927, przez cztery lata redagował to pismo STANISŁAW HAMAN.

Urodził się on 27 lutego 1895 roku. Studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Warszawie, kiedy to biorąc żywy udział w życiu studenckim był prezesem Kola Rolników. Już w czasie studiów przejawiał szczególne zainteresowanie hodowlą koni szlachetnych. Podczas wojny 1918 -1920 wstąpił ochotniczo do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i brał udział w odsieczy Lwowa. Po wojnie był inspektorem hodowli koni w Centralnym Towarzystwie Rolniczym i uczestniczył w pracach polsko-niemieckiej Komisji Odszkodowań. W roku 1927 został powołany na stanowisko Generalnego Sekretarza Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce. Tę odpowiedzialną funkcję pełnił do chwili swojej śmierci 23 stycznia 1936 roku. Zmarł w Warszawie i został pochowany na cmentarzu powązkowskim.


Edward Hantower

EDWARD HANTOWER urodził się w roku 1886. Szkołę średnią ukończył w Warszawie u Konopczyńskiego. W roku 1905 został aresztowany przez władze carskie jako członek Młodzieży Polskiej i parę miesięcy był więziony w Modlinie. Po zwolnieniu wyjechał za granicę i ukończył studia handlowe w Leodium. Następnie szereg lat pracował w Rosji, trudniąc się na dużą skalę handlem końmi i podczas 1 wojny światowej zaopatrując w nie wojsko rosyjskie, rumuńskie i tureckie. Po powrocie do kraju w roku 1918 organizuje stajnie wyścigowe i stada Z. Kamińskiego, Janusza hr. Czarneckiego i Stanisława Mroczkowskiego. Pod koniec lat dwudziestych rozpoczął pracę w Towarzystwie Zachęty do Hodowli Koni w Polsce. Zmarł nagle na udar serca, na torze mokotowskim, po ostatnim wyścigu dnia 2 maja 1931 roku.


Hodowla i Sport

Pod koniec roku 1927 ukazał się pierwszy numer pisma „HODOWLA i SPORT” będący dodatkiem do organu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Rzeczypospolitej Polskiej „Przyjaciel Zwierząt”, poświęcony zagadnieniom hodowli zwierząt oraz sportom z nimi związanych, jak informował podtytuł. Redaktorem tego nieregularnie się ukazującego periodyku był Jan Wieczorkiewicz, a współpracował z nim Edward Hantower. Pismo zajmowało się przede wszystkim wyścigami konnymi i hodowlą koni pełnej krwi angielskiej. Ogółem ukazały się 33 numery „Hodowli i Sportu” z tym, że od numeru 10 z 2 lipca 1928 roku pismo przestało być dodatkiem do „Przyjaciela Zwierząt”, a zaczęło się ukazywać jako samodzielne. Przetrwało jednak tylko do 27 lipca 1929 roku i upadło, z braku dotacji i przy małej ilości prenumeratorów. Konkurencja subwencjonowanego „Jeźdźca i Hodowcy” nie dawała szans przetrwania podobnemu pismu, tym bardziej, że i poziom jego nie dorównywał utrwalonemu już od roku 1922 wśród czytelników pierwowzorowi.

Jak przed wojną twierdził redaktor „Jeźdźca i Hodowcy” Janusz Włodzimirski, to właśnie EDWARD HANTOWER był wydawcą i redaktorem periodyku „Hodowla i Sport”, mimo że figurował jako naczelny redaktor Jan Wieczorkiewicz.